اصول پارادایم

۱٫ پارادایم‌های جدید قبل ازاینکه بخواهیم یا نیاز به آن‌ها باشد ظهور پیدا می‌کنند.
۲٫ کسی که موفق می‌شود پارادایم شما را تغییر دهد فردی بیرونی است.
او کسی است که یا آگاهی کمی نسبت به پارادایم فعلی شما دارد و یا اصلا آگاهی ندارد.
پیشگامان پارادایم :کسانی هستند که زودتر به مرحله A ملحق می‌شوند وانرژی زیادی صرف می‌کنند جهت انتقال پارادایم ازفازA به B
ویژگی پیشگامان پارادایم:
۱- جرأت
۲- قضاوت شهودی (ایمان) وابسته به زمانی طولانی است
۳- همان مسائلی که با پارادایم قدیمی قابل حل نبود، اولین مسائلی هستند که با پارادایم جدید قابل حل خواهندبود.
(مشکلاتی را که ما امروزه رویاروی خود داریم، نمی‌توان با همان تفکر زمان پیدایش مشکلات حل کرد آلبرت انیشتاین)
۴- پارادایم‌های قدیمی شما نمی‌گذارند پارادایم‌های جدید را ببینید.
(در واقع کشف واقعی نه یافتن سرزمین‌های جدید، بلکه دیدن با چشمانی جدید است مارسل پروست)