بازنده‌گان برنده (بخش پنجم «گفتگو با خویش‌آوندان»)

«زندگی زیباست حتی اگر کور باشی. خوش آهنگ است حتی اگر کر باشی. مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی. اما بی ارزش است اگر ثانیه‌ای عاشق نباشی…»

دکتر علی شریعتی

در بیشتر مسائل باختن و بازنده شدن سخت است و غیر قابل تحمل. اینکه شما نیرو و زمانتان را روی موضوعی و کاری متمرکز کنید ولی نهایتا نتیجه نگیرید و بازنده شوید.

اما فقط یک جا هست که باختن سخت نیست.

در واقع اصلا باختن وجود ندارد.

وحتی باختن از بردن جذاب‌تر و جالب‌تر است.

و آن در «دوست داشتن است»

و آن در «محبت کردن است»

و آن در «عاشق شدن است»

و آن بدون مزد و منت «ایثار کردن است»

«مسیح» می‌گوید «محبت کنید حتی اگر محبتی نبینید. خوشا به حال کسانی که محبت می‌کنند که آرامش ارزانی آنهاست. و خوشا به حال فروتنان که مالک جهان خواهند شد»

و ای کسانی که عشق ورزیده‌اید بدانید که شما برنده‌گان همیشگی جهان مایید.

و شما سرمایه اصلی این جهان و افتخار جهانیان هستید که بی وجود شما انسان و انسانیت از معنی تهی خواهد شد.

شما برنده‌اید حتی اگر زرنگی‌های حقیر شبه آدم‌های اندک شما را آزرده کرده باشند.

شما برنده‌اید که ترجیح داده‌اید بجای اینکه «آدمکی گول زن» باشید «انسانی گول خور» باشید.

شما در ذهن تمام انسانهایی که هنوز انسان مانده‌اند و روح خدا در وجودشان جاری است برنده‌اید.