باور به تغییر

کسانی که در این جهان پیشرفت می کنند ، افرادی هستند که به پا می‌خیزند و به جست و جوی شرایطی می‌گردند که می‌خواهند ، و اگرنتوانند پیدایشان کنند، آنها را می‌سازند . »( جرج برنارد شاو)

باورهای محدود کننده تغییر

مثال‌هایی از باور‌های محدود کننده که افراد در زمان تغییر دارند، شامل این موارد است :

 •  من نمی‌توانم این کار را انجام دهم.
 •  من نمی‌توانم تغییر کنم.
 •  آن‌ها به من توجه نمی‌کنند.
 •  من اصلا نمی‌توانم این مطلب را یاد بگیرم.
 •  هر چه پیش می‌رود، بدتر می‌شود.
 •  پول / امکانات کافی وجود ندارد.
 •  این شرکت نمی‌تواند تغییر کند.
 • باورهای توانمند کننده تغییر.
 • نقطه‌ی مخالف باورهای محدود کننده .

مثال :

 •  همیشه راه بهتری هست.
 •  همیشه راه حلی هست.
 •  تغییر یک اصل طبیعی است.
 •  من پیش‌تر موفق شده‌ام و حالا هم موفق خواهم شد.
 •  من توانایی تغییر کردن را دارم.

همیشه راه حلی هست اعتقاد و باور همیشگی مردان بزرگ جهان ماست