تغییرات مدیریتی مهم در قرن ۲۱

تغییرات مدیریتی مهم در قرن ۲۱

از نگاه کریتنر

از نگاه پیتر دراکر

از نگاه گری همل

از نگاه کریتنر

جهانی شدن

محیط گرایی و فرهنگ محوری

تغییر در کیفیت کالا‌ها

بازگشت اخلاقیات

از نگاه پیتر دراکر
جایگزینی School of Managementبه جای Business School
کارگران علمی (Knowledge Worker)
اثر شگفت انگیز سقوط نرخ موالید
تعریف عملکرد
رقابت جهانی
ناسازگاری رو به افزایش بین واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی

از نگاه گری همل
مدل‌های مدیریتی قرن گذشته جوابگو نیست.
رهبری صنعت باسرعت بیشتری دست به دست می‌شود.
مزیت رقابتی با سرعت بیشتری کم رنگ می‌شود.
موانع ورود در طیف وسیعی از صنایع، کاملا کاهش می‌یابد وانحصارهای چند جانبه درحال ترک برداشتنند(هرج ومرج رقابتی ایجاد می شود)
اینترنت به سرعت قدرت چانه زنی را از تولید کننده گان به سمت مصرف کننده گان سوق می دهد.(قبلا شرکت ها از ناآگاهی مشتری سود می بردنند)
چرخه عمر استراتژی آب می رود.(رشد و افول سریع)