دام‌های تغییر (اعمالی که با تغییر اشتباه گرفته می‌شود)

دام‌های تغییر (اعمالی که با تغییر اشتباه گرفته می‌شود)

تغییری که با واقعیت‌های استراتژیک هماهنگی و همخوانی ندارد
تغییر و نوآوری را با«بدعت» اشتباه بگیریم.

«جنبیدن یا حرکت کورکورانه» را با «عمل آگاهانه» اشتباه بگیریم.
نفی چیزی یا کسی که باعث تغییر ما شده است

حرکت به سمت عقب را تغییر ندانیم

تغییرات را تثبیت نکرده باشیم

تغییرات را از خود شروع نکنیم