مدل ADKAR روشی برای تغییر

( A (Awareness آگاهی از نیاز به تحول

(D (Desire اشتیاق به پشتیبانی و مشارکت در تحول

(K (Knowledge دانش چگونگی تحول

(A (Ability توانایی به کارگیری مهارت‌ها و رفتارهای لازم

(R (Reinforcement تثبیت برای تداوم تحول