مری پارکر فالت (Mary parker Follett)

آیا مری پارکر فالت را می‌شناسید؟
Mary Parker Follett

مری پارکر فالت: (۱۸۶۸-۱۹۳۳)
به اعتقاد پیتر دراکر مری پارکر فالت درخشان‌ترین ستاره در آسمان مدیریت است. دیدگاه‌های او در مورد روابط انسانی و قانون موقعیت سرمنشاء مکتب روابط انسانی و دیدگاه اقتضائی در مدیریت بوده است. به همین جهت کتابی با عنوان “مری پارکر فالت پیشگوی مدیریت” از طرف دانشگاه هاروارد به چاپ رسیده است.
فالت را به عنوان پیامبر مدیریت می‌نامند نکته کانونی نظریات او این بود اگر چنانچه افراد را در مالکیت سازمان سهیم نماییم در آنها احساس تعهد ومسئولیت جمعی ایجاد می‌شود.
این مباحث امروز تحت عناوین نظیر اخلاق در مدیریت و مسئولیت اجتماعی سازمان پیگیری می‌شود او معتقد بود که هدف عمده مدیریت باید دست یافتن به وحدت و یکپارچگی باشد.
جالب است که او نظریاتش را در سال ۱۸۹۸ مطرح کرد. یعنی قبل از نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک. و حتی قبل از تیلور و فایول. اما سالیان دراز مباحثی که او مطرح کرد مورد توجه قرار نگرفت. شاید به این خاطر که در آن دوران تازه مدیریت علمی وکارایی مورد توجه قرار گرفته بود  وبعد از چند دهه و با تغییر پارادایم حاکم بر مدیریت بود که افکار او مورد توجه و استفاده قرار گرفت.
علاوه بر سهامدار شدن کارکنان و مباحثی که در مورد اخلاق مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی مطرح کرد او قانونی به نام «قانون موقعیت» ارائه کرد.
بر مبنای قانون موقعیت: «هیچ فردی نمی‌توان به فرد دیگری دستور دهد، مگراینکه هردو موقعیت را درک کنند و دستور را ناشی از آن بدانند»
«مسلماً با اعمال قانون موقعیت درسازمان، مدیر در بر انگیختن افراد به حداکثر تلاش مشکلات کمتری خواهد داشت»