مهمانی عشق

هر چه مهمان‌ها بیشتر شوند، خانه را بزرگتر می‌کنند، آرایش بیشتری به کار می‌بندند و غذای بیشتری می‌پزند.

به کودک نگاه کن! تا هنگامی که قد او کوچک است، اندیشه‌اش نیز که مهمان اوست، به اندازه قالب اوست. او تنها شیر و مادر خود را می‌شناسد.

هنگامی که کودک بزرگتر می‌گردد، اندیشه‌های بیشتری مهمان او می‌شوند. مهمان‌هایی همچون: خرد، نیروی تشخیص و ادراک. آن‌ها که می‌آیند، خانه نیز بزرگتر می‌شود.

مهمان‌های عشق اما در این خانه نمی‌گنجند. آنها که می آیند، خانه را ویران می‌کنند و دوباره می‌سازند.

«فیه مافیه»مولوی