حرف‌هايی است برای گفتن كه اگر گوشی نبود نمی‌گوييم و حرف‌هايی است برای نگفتن حرف‌هايی كه هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی‌آورند و حرف‌هایی برای نگفتن را تنها می‌توان باخویش‌آوندان گفت

نوشته‌های خویش‌آوند

نقل از خویش‌آوندان