نفهمیدن هم نعمتی است

نفهمیدن هم نعمتی است!
کاش می‌شد که نفهمید
اما نمی‌شود
انسان می‌تواند تصمصم بگیرد که خود را بکشد
اما نمی‌تواند تصمیم بگیرد که نفهمد
و مسئولیت ما در این جهان به اندازه “فهمیدن‌های” ماست نه ” توانستن‌هایمان”
وقتی فهمیدیم پس از آن مسئولیم
کاش می‌شد که نفهمید!