دلیل زیستن….

در برخورد با مسائل و مشکلات ، همیشه اعتقادم این بوده که راهی هست و اگر هم راهی نباشد می توان راهی ساخت و این باور نه تنها حلال مشکلاتم بود که انگیزه زیستنم بود. اگر راههای رفتنی را رفته باشی و راههای ساختنی را ساخته باشی ، چه کاری برای انجام دادن هست که مشکلات را حل کند و دلیل بودنت باشد؟